ایوب خزائی

اطلاعات فردی

 
 
 
 
نام و نام‌خانوادگی: دکتر ایوب خزائی
 
جایگاه سازمانی: نائب رئیس هیئت مدیره