ارتباط با بورس کالا کارگزاری ببورس بیمه

کارشناس پذیرش کالا و انرژی

  • خانم مریم امانت    شماره داخلی: 224

 

  • خانم پریسا منتظری شماره داخلی: 225

مدیر عملیات انرژی

 

آقای حسین موسوی