تقاضای همکاری

اطلاعات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
مقطع تحصیلی
*
آشنایی با زبان خارجه
آشنایی با کامپیوتر
دو نفر معرف که در صورت لزوم با آنها تماس گرفته شود.
لطفا به سوالات زیر دقیق و کامل پاسخ بدهید.*
*