فرم‌های موردنیاز

مشخصات اشخاص حقیقی

الحاقیه تعهد مشتری

بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام

بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام

خرید و فروش الکترونیک اشخاص حقیقی

اختیار سهام معامله

اختیار سهام معامله